Green Wood Logistics AB

Det nya skogsbruket

Precision och kvalitet

Rätt träd till rätt ändamål

Är långsiktigt hållbart med minimalt spill, minimala transporter och kvalitetskontroll för perfekta slutprodukter

Om trädens specifika egenskaper kan identifieras och tas tillvara kommer värdet på skogsråvaran att öka och miljöbelastningen att minska.

Dagens leverans av rundtimmer till industrin sker i en fragmenterad kedja av fristående aktiviteter utan överlämning av relevant information. Genom att betrakta leveransen som en kedja av sammanhållande aktiviteter, d.v.s. en process, skapas stora möjligheter att effektivisera flödet med bibehållet informationsflöde.

Skogsbruk

Möjligheter

Skapa kontroll och förtroende i systemet

Vår modullösning för skogen

Klicka på bilderna för större format

Vår patenterade enhetslastbärare

1. Enkel att paketera
2. Vidmakthåller information för spårbarhet

3. Standardiserad funktionell lösning
4. Skapar förtroende i systemet
5. Möjliggör implementering av en hanterbar Blockchainlösning.

För att åstadkomma en långsiktigt hållbar kontrollerad process har vi utvecklat och patenterat en lastbärare som kopplar den skördargenererade råvaruinformationen till lastbäraren. Då lastbäraren är GPS märkt kan varje enskild stock följas geografiskt och "lager på väg" övervakas.

Lastbäraren
-är staplingsbar för att minska platsåtgången samt möjliggöra att behovet av tomma lastbärare alltid är tillgodosett.

-är symmetriskt vändbar för att kunna lastas från två håll och minska behovet av rangeringsytor.

Bygger på idag redan befintlig lastväxlarteknik i skogen och skulle kunna ge enhetligt system för olika sortiment

På väg mot visionen

Enhetslastbäraren i kombination med individuell märkning av stammar ger fullständig spårbarhet av virkesråvaran och positionering av lastflöden.

Skapar förutsättningar för snabb och enkel intermodalitet

Skonsam hantering – bibehållet alternativt ökat värdeutbyte

Kranandet minskas / elimineras => minskad bränsleförbrukning per ton lastat virke

Enkel och rationell kvalitetskontroll vid industrin

Skördarmätning som vederlagsmätning

Ger kortare genomloppstid och minskad variation

Ger förutsättningar för ” Chain of Custody” och annan identifiering•

Visionen 

I skogen står ett växande lager av vedråvara med identifierade egenskaper.

För leverans av önskat sortiment kan dessa beställas från en eller flera skogsägare, som genomför gemensamma avverkningar, eftersom virket är 100% spårbart. Spårbarheten säkerställer att betalning sker till rätt leverantör och att rätt produkt kommer till rätt slutkund i rätt tid utan värdeförluster. Precisionsskogsbruket garanterar ett ökat värde. 

Den kontrollerade processen, som lastbäraren skapat, kvalitetssäkrar hela leveransprocessen.

Blockchainlösningar har införts som bl.a. reducerar administrationskostnader och skapat nya affärsmodeller.

Förtroende genomsyrar systemet.

IoT och spårbarheten har gett den nödvändiga plattformen för de automatiska tekniska lösningar som utvecklats.


Galleri


Enhetslastbäraren i arbete

 Kontaktuppgifter

Green Wood Logistics AB (org. nr. 556781-8611)
Kulperödsvägen 22, 442 95 Hålta

Maria Drott +46 70 664 02 91
Lennart Olving +46 70 319 48 00

info@greenwoodlogistics.se

Alltid öppet